Οικονομικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Αναδιοργάνωση & μετεξέλιξη οικονομικών λειτουργιών
 • Βελτιστοποίηση των διοικητικών αναφορών (reporting)
 • Σύνταξη και οργάνωση προϋπολογισμών
 • Οργάνωση & διαχείριση δεικτών αποδοτικότητας (KPIs)
 • Επιλογή & αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού για οικονομικές λειτουργίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση βιβλίων
 • Εποπτεία & οργάνωση  λογιστηρίου
 • Δημιουργία & στήσιμο λογιστηρίου
 • Ανάληψη όλων των εργασιών λογιστηρίου (outsourcing)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις για start-up επιχειρήσεις

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Παροχή φορολογικών υπηρεσιών
 • Σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής
 • Εκκαθάριση υφιστάμενων νομικών προσώπων
 • Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου ή/και εκπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ
 • Προετοιμασία & συντονισμός φορολογικών ελέγχων
 • Φορολογικός σχεδιασμός (tax planning)

Διαχείριση ταμειακών ροών

 • Σχεδιασμός & οργάνωση ταμειακών ροών
 • Βελτιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αποθεμάτων
 • Διαχείριση απαιτήσεων
 • Οργάνωση & παρακολούθηση πιστωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση σχέσεων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (τράπεζες κ.λπ.)
 • Διαχείριση και αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων

Ανάλυση επενδύσεων

 • Αξιολόγηση της κεφαλαιακής δομής και του χρηματοοικονομικού μοντέλου
 • Αξιολόγηση επενδυτικών δαπανών (CER)
 • Δείκτες αποδοτικότητας KPIs / ROI – ROCE
 • Ανάλυση & Διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

 • Επισκόπηση & σχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών
 • Αξιολόγηση δικλείδων ασφαλείας
 • Έλεγχος λειτουργιών
 • Διαμόρφωση πρότυπου εγχειριδίου διαδικασιών
 • Διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης

 

Created by Hex Ltd