Επιχειρησιακή Αριστεία

Save – Invest – Grow

 • Δημιουργία στρατηγικών πλάνων εξοικονόμησης κόστους
 • Παροχή στρατηγικών εργαλείων μείωσης κόστους
 • Εκπαίδευση & επιμόρφωση του οργανισμού σε ολιστική προσέγγιση προγραμμάτων μείωσης κόστους
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση έργων μείωσης κόστους
 • Επανασχεδιασμός της λειτουργίας του τμήματος Προμηθειών

Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Τμήμα προμηθειών

 • Διοίκηση ανάθεσης αποθήκευσης & διανομής σε τρίτους (3PL)
 • Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (end-to-end)
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεχής βελτίωση (lean supply chain)
 • Διοίκηση έργου από τη παραγγελία στην είσπραξη (OTC)

Προηγμένο πλάνο πωλήσεων & λειτουργιών

 • Διαχείριση προϊόντων από το σχεδιασμό στην αγορά
 • Προγραμματισμός προσφοράς & ζήτησης αποθεμάτων (demand management)
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Συντονισμός & ενοποίηση όλων των πλάνων
 • Επισκόπηση/αξιολόγηση όλων των πλάνων από τη Διοίκηση
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στη Διοίκηση αλλαγών
 • Διοίκηση έργου

Marketing για τον πελάτη (Trade Marketing)

 • Ολοκληρωμένα προγράμματα Merchandising
 • Εκπαίδευση σε θέματα τοποθέτησης προϊόντων στα ράφια
 • Αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα (In store Promotion)
 • Προγράμματα ανάλυσης συμπεριφοράς του καταναλωτή/αγοραστή (shopper)
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων προώθησης στους πελάτες / κανάλια

Αποδοτικότητα καναλιών διανομής, πελατών & ομάδας πωλήσεων

 • Εκπαίδευση ομάδας πωλήσεων
 • Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα ομάδας πωλήσεων
 • Στρατηγική διαχείριση κύριων πελατών (key account)
 • Αξιολόγηση καναλιών διανομής
 • Αξιολόγηση πελατολογίου
 • Αξιολόγηση κερδοφορίας πελατών

Διείσδυση σε νέες αγορές

 • Αξιολόγηση ή/και σχεδιασμός στρατηγικής εξαγωγών
 • «Χτίσιμο» στρατηγικής εξαγωγών με τη χρήση του μοντέλου τεσσάρων σταδίων
 • Υποστήριξη στρατηγικής εξαγωγών
 • Αξιολόγηση συμφωνιών/ συμβολαίων διανομής
 • Τιμολόγηση εξαγωγών & αξιολόγηση κερδοφορίας διανομέων
 • Ανάπτυξη route-to-market στρατηγικών

 

Created by Hex Ltd